Gallery Post


ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

    นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) อธิบาย บริษัทเก็บ ใช้ รวบรวม ส่งต่อ และป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล ทุกเมื่อที่ท่าน (“ท่าน”)
เข้าเยี่ยมชม หรือใช้ www.aprcorp.co.th, บริษัทจัดการให้ (ทุกส่วนของบริการและช่องทางต่างๆของบริษัทนี้เรียกรวมกันว่า”แพลตฟอร์มของบริษัท”).

ข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้นโยบายนี้ หมายถึง ข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงไปที่บุคคลใดหนึ่ง และไม่สามารถเข้าถึงได้ทั่วไปโดยสาธารณะ ซึ่งท่านได้นำส่งเข้ามาให้แก่ บริษัท ผ่านแพลตฟอร์มของบริษัท

      ข้อมูลเบื้องต้น เราจะทำการเก็บข้อมูลเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ตามที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ เช่น เมื่อมีการทำการนัดหมาย การขอข้อมูล การโพสต์รูปภาพ การส่งข้อคิดเห็น สำหรับการสมัครเพื่อเป็นสมาชิกหรือการใช้บริกาต่างๆ อาจมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมขอบเขตของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ APRCORP นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้ภายใต้เว็บไซต์ www.aprcorp.co.th รวมถึงบริการอื่นๆ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ภายในแพลตฟอร์ม
ในเว็บไซต์นี้ทั้งนี้อาจมีการแสดงข้อกำหนดซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมในบริการ เพื่อให้คุณอนุมัติก่อนการเข้าถึงบริการนั้นๆ

หมายเหตุ : นโยบายส่วนบุคคลนี้จะไม่ใช้กับข้อมูลซึ่งจะได้เปิดเผยหรือทำการส่งไปยัง  บริการอื่นๆนอกเหนือจากที่กำหนดในเว็บไซต์ของเรา เช่น สินค้าหรือบริการอื่นๆ
ซึ่งดำเนินการโดยเราหรือบริษัทในเครือ ซึ่งไม่ได้ระบุโดยชัดแจ้งว่าอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายนี้  
บริการของบุคคลที่สาม รวมถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งคุณอาจเข้าถึงโดยผ่านทางเว็บไซต์ของเรา  บริษัท หรือองค์กร ข้อความซึ่งได้ทำการโฆษณาสินค้าหรือบริการ
ในเว็บไซต์ของเรา ข้อจำกัด เว็บไซต์ของเราไม่มุ่งหมายเพื่อการใช้งานสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การปรับปรุงนโยบาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ aprcorp.co.th เพื่อสอดคล้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ EU รวมถึงเพื่อรับรองสิทธิของคุณภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของ Aprcorp อาจทำการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราวซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายและข้อกำหนดในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ด้วยเรายืนยันว่าคุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบหากมีการการปรับปรุงหรือแก้ไขส่วนสำคัญในนโยบายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลนี้ และ aprcorp.co.th  จะโพสต์ไปยังเว็บไซต์ในกรณีที่มีการปรับปรุงแก้ไขนโยบาย ก่อนที่การปรับปรุงดังกล่าวจะมีผลบังคับการรับรองของเรา ข้อมูลของคุณจะถูกนำมา
ประมวลผล แต่จะเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย มีความเป็นธรรม และโปร่งใส ข้อมูลของคุณจะถูกรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ชัดแจ้ง และชอบด้วยกฎหมาย
และจะไม่ถูกประมวลผลต่อไปในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ ข้อมูลของคุณจะเพียงพอเกี่ยวเนื่อง และจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นกับวัตถุประสงค์
ซึ่งข้อมูลจะถูกประมวลผล ข้อมูลของคุณจะเพียงพอ และ ในกรณีที่จำเป็นข้อมูลจะถูกเก็บอย่างเป็นปัจจุบัน โดยมีขั้นตอนที่มีเหตุผลเพื่อรับรองว่าข้อมูลของคุณ
จะมีความถูกต้อง เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการประมวลผล และจะถูกลบหรือ ยืนยันโดยไม่ชักช้า ข้อมูลของคุณจะถูกจัดเก็บในรูปแบบที่ไม่อนุญาตให้การระบุ
ถึงตัวตนมีระยะเวลาการเก็บยาวนานกว่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลของคุณถูกจัดเก็บเพื่อการประมวลผล ข้อมูลของคุณจะถูกประมวลผลในลักษณะที่มีการรับรองความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลนั้นรวมถึงการป้องกันต่อการ
ประมวลผลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือละเมิดกฎหมาย และป้องกันต่อการสูญหายโดยอุบัติเหตุ การทำลายการทำให้เสียหาย โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมหรือวิธีการที่เป็นระบบประเภทของข้อมูล
ที่จัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัยการระบุตัวตนของบุคคลธรรมดา ที่ระบุตัวตนได้ หมายความถึงบุคคลหนึ่งซึ่งสามารถถูกระบุตัวตนได้โดยเฉพาะเจาะจงโดยตรงหรือ
โดยอ้อม โดยอ้างอิงจากตัวบ่งชี้ใดๆ ข้อมูลซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องต่อบุคคลธรรมดาที่ระบุตัวตนได้ ข้อมูลระบบ หมายถึง ข้อมูลที่เราจัดเก็บโดยอัติโนมัติ
เมื่อคุณล๊อคอินเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าจะผ่านทางคุ้กกี้ เว็บบีคอน ไฟล์ล๊อคอิน สคริปท์ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในโยบายคุ้กกี้ของเรา) รวมถึง ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ที่อยู่ ไอพี
ประเภทของบราวซเซอร์ โดเมน ประวัติเว็บไซต์ที่เยี่ยมชม เวลาการเข้าใช้งาน ที่อยู่เว็บไซต์ที่อ้างอิง ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณค้นหาหรือที่คุณดูในขณะที่ใช้เว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่ตั้ง 
หมายถึง ข้อมูลที่ได้รับจากจีพีเอส ไวไฟ เข็มทิศ เครื่องวัดความเร่ง IP Address หรือโพสต์สาธารณะซึ่งระบุข้อมูลที่ตั้ง คุ้กกี้ หมายถึง ข้อมูลที่ถูกวางในคอมพิวเตอร์ของคุณโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์
หลังจากคุ้กกี้ได้ถูกวางในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุ้กกี้จะเก็บหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้จนกว่าผู้ใช้จะปิดบราวเซอร์นั้น หรือจนกว่าผู้ใช้จะลบหรือปฏิเสธคุ้กกี้ อย่างไรก็ตาม คุณจะพบว่าจะเป็นการสะดวก
ในการนำทางการใช้เว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย เพราะคุ้กกี้จะช่วยเก็บข้อมูลเว็บไซต์ซึ่งคุณเยี่ยมชมหรือเปิดขึ้น

หมายเหตุ : ข้อความ “ข้อมูล” ระบุในนโยบายส่วนบุคคลนี้ หมายความถึงข้อมูลทุกประเภทที่ได้กล่าวข้างต้นข้อมูลของคุณดังต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่เราจัดเก็บ ชื่อ อีเมล ที่อยู่ ที่อยู่สำนักงาน เบอร์โทรศัพท์
หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) ประเภทบราวเซอร์ โดเมน เว็บไซต์ที่เยี่ยมชม เวลาเข้าเว็บไซต์ ที่อยู่เว็บไซต์อ้างอิงในกรณีที่คุณสมัครสมาชิกหรือใช้บริการใด เว็บไซต์จะเก็บข้อมูลต่อไปนี้เพิ่มเติม เพศ การตั้งค่าต่างๆ วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลของคุณ การประมวลผลข้อมูลของคุณนั้น หมายถึง การดำเนินการใดๆ หรือชุดกระบวนการดำเนินการ
ใดซึ่งกระทำต่อข้อมูลของคุณไม่ว่าโดยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ ประเภทข้อมูล วัตกุประสงค์ในการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ อีเมล ที่อยู่ ที่อยู่สำนักงาน เบอร์โทรศัพท์ เพศ การตั้งค่าต่างๆ
การตั้งค่าความปลอดภัยในบัญชีของคุณ เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา คุณอาจถูกร้องขอให้ลงทะเบียนกับเรา และ/หรือคุณอาจจำเป็นต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับเรา
เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลเพื่อการตลาดของเรา เช่น เพื่อติดต่อและเสนอบริการของเราหรือข้อเสนออื่นๆ เกี่ยวกับ

โครงการ อินเวส เอ็นเนอร์จี คอมมูนิตี้ (IEC) ในการลงทุนภายใต้การร่วมทุนผ่าน IEO (Inital Exchange Offerings) ในตลาดหลักทรัพย์ (Digital Assets) ซึ่งคุณอาจเคยแสดงถึงความสนใจไว้กับเรา เพื่อแจ้งคุณเกี่ยวกับข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ และจดหมายข่าว เพื่อตรวจสอบตัวตนของคุณ เพื่อรักษาความปลอดภัยต่อบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อแจ้งคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น หมายเลขบัตรเครดิต ข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกจัดเก็บและถูกตรวจสอบผ่านทางระบบชำระเงินผ่านบุคคลที่สาม ข้อมูลนี้จะไม่ถูกจัดเก็บอย่าถาวรในเซิร์ฟเวอร์ของ แอมเพิล ริช อินเวสเตอร์ และจะถูกลบทันทีหลังจากผ่านระบบการตรวจสอบโดยระบบชำระเงินของบุคคลที่สาม ไอพี แอดเดรส (IP Address) เพื่อตรวจสอบตัวตนของคุณ ข้อมูลซึ่งไม่ใช่ช้อมูลส่วนบุคคล ประเภทเบราเซอร์ โดเมน เว็บไซต์ที่เยี่ยมชม เวลาเข้าเว็บไซต์ ที่อยู่เว็บไซต์อ้างอิง ข้อมูลเพื่อการสนับสนุนลูกค้า เพื่อให้ข้อมูลในการเข้าและใช้เว็บไซด์ของเรา เพื่อจัดการเว็บไซต์; เพื่อการดำเนินการภายใน แก้ไขปัญหาของ
เว็บไซต์ วิเคราะห์ข้อมูล ทดสอบ วิจัย เพื่อความปลอดภัย การตรวจสอบการบิดเบือน และการจัดการบัญชีผู้ใช้ เพื่อแก้ไขและสำรวจปัญหาข้อมูลระบบ เพื่อให้ข้อมูลในการเข้าและใช้เว็บไซต์ของเรา เพื่อจัดการเว็บไซต์; เพื่อการดำเนินการภายใน แก้ไขปัญหาของเว็บไซต์ วิเคราะห์ข้อมูล ทดสอบ วิจัย เพื่อความปลอดภัย การตรวจสอบการบิดเบือน และการจัดการบัญชีผู้ใช้ เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ ข้อมูลที่ตั้ง เว็บไซต์จะใช้ข้อมูลที่คุ้กกี้ได้เก็บรวบรวมเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ หรือกิจกรรมอื่นของ www.aprcorp.co.th เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ www.aprcorp.co.th ต่อๆ ไป 
คุ้กกี้เว็บไซต์จะใช้ข้อมูลที่คุ้กกี้ได้เก็บรวบรวมเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ หรือกิจกรรมอื่น ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณประเภทต่างๆตามระยะเวลาที่ปรากฎในตารางด้านล่างนี้ อย่างไรก็ตาม คุณมีสิทธิที่จะแจ้งให้เราทราบหากคุณต้องการที่จะลบข้อมูลของคุณไม่ว่าเวลาใด ๆ ก็ตาม   ประเภทข้อมูล ระยะเวลาในการเก็บรักษา ชื่อ อีเมล ที่อยู่ ที่อยู่สำนักงาน เบอร์โทรศัพท์ เพศ การตั้งค่าต่างๆ
จนกว่าคุณจะแจ้งให้ลบข้อมูล การตั้งค่าความปลอดภัยในบัญชีของคุณ จนกว่าคุณจะแจ้งให้ลบข้อมูล หมายเลขบัตรเครดิต จนกว่าคุณจะแจ้งให้ลบข้อมูล ประเภทเบราเซอร์ โดเมน เว็บไซต์ที่เยี่ยมชม เวลาเข้าเว็บไซต์ ไอพีแอดเดรส (IP Address) ที่อยู่เว็บไซต์อ้างอิง จนกว่าคุณจะแจ้งให้ลบข้อมูล ข้อมูลเพื่อการสนับสนุนลูกค้า จนกว่าคุณจะแจ้งให้ลบข้อมูลข้อมูลระบบจนกว่าคุณจะแจ้งให้ลบข้อมูลข้อมูลที่ตั้งจนกว่าคุณจะแจ้งให้
ลบข้อมูลคุ้กกี้จนกว่าคุณจะแจ้งให้ลบข้อมูล การแชร์ข้อมูลของคุณ